TKS

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB

Søk

Du er her:

Feil og alarmer - Frekvensomformer V1000

Feil og alarmer indikerer at det er problemer i frekvensomformeren eller i maskinen. En alarm vises gjennom en kode i datadisplayet og en blinkende ALM LED-diode.
Driftutgangen er ikke nødvendigvis skrudd av.
En feil vises gjenomm en kode i datadisplayet og at ALM LED-dioden blinker. Frekvensomformerutgangen skrus alltid av umiddelbart og motoren stopper av seg selv.
For å fjerne en alarm eller tilbakestille en feil, finner du årsaken, fjerner den og tilbakestiller frekvensomformeren ved å trykke på Reset-knappen eller å slå av og på strømforsyningen.

MERKNAD:
Her er bare de viktigste alarmene og feilene nevnt.
Se brukerveiledningen dersom du ønsker en fullstendig oversikt.

LED-display ALM FE. ÅRSAK
Styringsfeil
CF
  O

Momentgrensen ble nådd under retardasjonen i mer enn 3 sukunder da følgende skjedde i
Open Loop-vektorkontroll:

 • Belastningenstregheten er for stor 
 • Momentgrensen er for lav
 • Motorparameterene er gale
Styrestrømsfeil CPF02 til
CPF24
  O Det finnes et problem i frekvensomformerens styrekrets
Ekstern feil
EF
O   Kommandoer for forover- og reversdrift ble gitt simultant i mer enn 500 ms. Denne alarmen stopper en motor som går.
Eksterne feil
EF 1 til
EF 6
O O
 • En ekstern feil ble utløst av en ekstern enhet gjennom en av de digitale inngangene i området S1 til S6
 • De digitale inngangen er galt innstilt
Jordfeil
GF
  O Jordlekkasjestrømmen har oversteget 50 % av frekvensomformerens nominelle utgangsstrøm
 • Isolasjon i kabel eller motor er ødelagt
 • Overdreven kapasitetslekkasje ved driftutgang
Sikker deaktivering Hbb O   Begge innganger for sikker deaktivering er åpne. Driftutgangen blir deaktivert på en sikker måte og motoren kan ikke startes.
Tap av utgangsfase
LF
  O
 • Utgangskabelen er koblet fra eller motorviklingen er skadet
 • Løse ledninger ved driftutgangen
 • Motoren er for liten (mindre enn 5% av frekvensomformerstrømmen).
Overstrøm 
oC
 
  O
 • Kortslutning eller jordfeil
 • Belastningen er for stor
 • Tiden for akselerasjon/retardasjon er for kort
 • Feil motordata eller feil innstillinger
 • En kontaktor ble skrudd på ved utgangen 
Overoppheting av varmelegeme
oH eller
oH 1
O O
 • Omgivelsetemperaturen er for høy
 • Kjøleviften er stoppet
 • Varmelegemet er skittent
 • Luftstrømmen til varmelegemet er begrenset
Overbelastning av motor
oL 1
  O
 • Motorbelastningen er for stor
 • Motoren drives med for lav hastighet og tung belastning
 • Syklustidene for akselerasjon/retardasjon er for korte
 • Merkestrøm for motoren er feilaktig innstilt
Driftsover-
belastning
oL 2
  O
 • Belastningen er for stor 
 • Frekvensomformerkapastiteten er for liten
 • For høyt moment ved lav hastighet
Overspenning i DC bus
oU
O O Spenningen i DC bus steg for mye
 • Tiden for retardasjon er for kort
 • Nivå for vern mot "stalling" er deaktivert
 • Bremseenhet/bremsemotstandsenhet ødelagt
 • Ustabil motorstyring i OLV
 • For høy inngangsspenning
Tap av inngangsfase PF   O
 • Spenningsfall i inngang eller ubalanse i fase
 • En av inngangsfasene er borte
 • Løse ledninger ved driftinngangen
Feil i bremse- transistor
r r
  O Gjelder kun for talje:
 • Den interne bremsetransistoren er ødelagt
 

Underspenning i likestrøm
UU 1

 

O O
 • Spenningen i DC bus falt under nivået for påvisning av underspenning (L2-05)
 • Strømforsyningensviktet eller en inngangsfase er borte
 • Strømforsyningen er for svak
Underspenning i kontroller 
UU 2
  O Spenning i strømforsyningen til kontrolleren i frekvensomformeren er for lav
Feil i likestrøms ladekrets
UU 3
  O Ladekretsen for DC bus er ødelagt

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Sentralbord:

Mandag til Fredag

Fra kl. 07.30 – 11.30 og
12.00 – 15.00